Článek I. Všeobecná Ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.galeriemurano.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Provozovatelem a majitelem webových stránek www.galeriemurano.cz je společnost RP Style CZ s.r.o., IČO: 258 41 785, se sídlem Masarykova 972/2, 779 00 Olomouc. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21162 (dále jen „společnost RP Style CZ s.r.o“ nebo také „prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze společnost RP Style CZ s.r.o. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti RP Style CZ s.r.o.

3. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné. Přístup a používání webových stránek www.galeriemurano.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost RP Style CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

4. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) se nepoužije

Článek II. Kupní smlouva, Uzavření kupní smlouvy, Objednávka, Zboží

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

2. Kupující
a) Je-li spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.galeriemurano.cz, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy.
b) Není-li spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím.

3. Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.galeriemurano.cz prodávajícího vybere zboží a jím vybrané zboží vloží do košíku a v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná (tj. učiní objednávku). Objednávka zboží se provádí vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí.
Krok 1: Kupující vybere zboží, které si chce zakoupit.
Krok 2: Vybrané zboží pomocí tlačítka „Vložit do košíku“ vloží kupující do nákupního košíku, kliknutím na tlačítko (x) zboží z nákupního košíku odstranit. V nákupním košíku najde kupující všechno vybrané zboží.
Krok 3: Po ukončení výběru zboží pomocí tlačítka „Zobrazit košík“ přejde kupující k dalšímu kroku
Krok 4: Kupující zadá Slevový kupón, pokud jej má k dispozici.
Krok 5: Kupující zvolí způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje, a pokračujte pomocí tlačítka „Přejít k platbě“ k dalšímu kroku.
Krok 6: Kupující vyplní dodací a fakturační údaje, vč. telefonu.
Krok 7: Kupující zaškrtne souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu Článku IX. Těchto obchodních podmínek, kupující zaškrtne případně žádost o tom, že chce dostávat newsletter s aktuálními produkty.
Krok 8: Na závěr kupující zkontroluje, zda jsou údaje v objednávce správné, a pokračuje pomoci tlačítka „Zaplatit“.
Krok 9: Kupující zvolí způsob platby.
Krok 10: Kupující dokončí objednávku pomocí tlačítka „Zaplatit“, kterým zboží závazně objedná

4. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího, je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.

5. Učiněná objednávka kupujícího podle odst. 3. tohoto Článku je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.

6. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

7. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

8. V případě technické závady na internetovém obchodu provozovaného na internetových stránkách www.galeriemurano.cz, je prodávající oprávněn odmítnout učiněno objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením finanční zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o složení finanční zálohy ve lhůtě stanovené prodávajícím, nebo odmítne-li finanční zálohu složit, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a na objednávku se hledí, jako na objednávku, která nebyla učiněna.

11. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, je jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky rovněž kupující potvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku.

12. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že si je vědom skutečnost, že předmětem kupní smlouvy:
a) Jsou jedinečné a originálně zpracované šperky, jež se mohou vzhledově lehce lišit od fotografie objednávaného zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu, a to zejména barevně či vzorem. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.
b) Je zboží uvedené v objednávce, když rozměry, barva a ostatní údaje ve webovém rozhraní obchodu jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s popisem a vlastnostmi zboží uvedených v internetovém obchodě.

Článek III. Kupní cena zboží, platební podmínky

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V kupní ceně zboží není započítáno poštovné. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatku, a další platby dle odst. 4 tohoto Článku.

2. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy.

3. V případě, že v průběhu doby, od okamžiku objednání zboží, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny nebo dodávaného sortimentu ze strany dodavatele prodávajícího, anebo v případě, že dodavatel prodávajícího přestane dodávat objednané zboží anebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží, prodávající má právo: 1. Po dohodě s kupujícím objednávku a příslušnou kupní cenu modifikovat, anebo 2. Odstoupit od kupní ceny.

4. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci webového rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží a poštovné.

6. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a) Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2901644224/2010, vedený u bankovního domu Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky.
b) Bezhotovostně prostřednictvím platební brány. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního systému GoPay od společnosti GOPAY s.r.o. („platební systém GoPay“). Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
c) Na dobírku, tj. v okamžiku dodání zboží přepravcem. V případě dobírky je kupní cena splatná v hotovosti v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího a je uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího.

7. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Tedy nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.

8. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, anebo je připojená ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací list.

Článek IV. Dodací podmínky

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v objednávce kupujícího podle článku III. těchto obchodních podmínek.

a) U zboží, které má k dispozici prodávající skladem:
1. V případě úhrady kupní ceny za zboží bezhotovostním platebním převodem na účet prodávajícího anebo v případě bezhotovostně prostřednictvím platební karty, tedy prostřednictvím platebního systému GoPay, zboží bude do 2 pracovních dnů kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího,
2. V případě úhrady kupní ceny za zboží v hotovosti (na dobírku), zboží bude do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícímu odesláno na dobírku prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. anebo Česká pošta, a.s.

b) U zboží, které nemá k dispozici prodávající skladem:
Zboží bude odesláno podle jeho dostupnosti, provozních možností, v termínu stanoveném na základě podmínek dodavatele prodávajícího a dalších faktorů majících vliv na dodání zboží, o kterých bude kupující informován e-mailem anebo telefonicky, do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. Objednávku je možné v takovém případě stornovat a odstoupit od kupní smlouvy, anebo případně upravit na základě oboustranně přijaté dohody kupujícího s prodávajícím.

2. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, společnosti PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. anebo Česká pošta, a.s. Náklady na dodání zboží spolu jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.

3. Zboží je doručováno prostřednictvím přepravce, společnosti PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. anebo Česká pošta, a.s. Zboží je doručováno pouze v pracovní dny. Dodání balíčku přes víkend nebo státní svátky není možné. Lhůta pro dodání zboží je odvislá dle podmínek přepravce, trvá zpravidla 2-5 pracovních dnů od odeslání zboží. V případě, že zboží kupujícímu nedorazí v tomto termínu, či pokud kupující nenajde v poštovní schránce oznámení o doručení zásilky, je oprávněn kontaktovat prodávajícího, který mu poskytne podací číslo zásilky.

4. Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující. Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

5. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech uvedených výše v tomto Článku obchodních podmínek.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě, které v objednávce určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat.

7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

9. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, se kterým sepíše škodní protokol. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu.

10. Kupující je povinen bezprostředně, nejpozději následující den po obdržení zboží po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co do modelu, velikosti, barvy, i co do množství. Kupující i zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození, a zkontroluje i funkčnost ovládacích prvků (například zapínání) zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, nebo když kupující zjistí povrchové poškození zboží či nefunkčnost některých ovládacích prvků výrobku, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení této povinnosti kupujícího bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.

11. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

12. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

Článek V. Nároky z vad zboží

1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:

a) má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Prodávající je seznámen s tím, že zboží jsou jedinečné a originální šperky, a proto se dodané zboží může lehce lišit od fotografie zboží vystaveného na webovém rozhraní obchodu barevně či vzorem.

4. Je-li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. odst. 5. níže).

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

8. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

9. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

10. V případě, že se kupující rozhodne, při splnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u prodávajícího, pak reklamaci může uplatnit písemně e-mailem na: reklamace@galeriemurano.cz,.. a to nejpozději následující den po obdržení zboží. V rámci uplatnění reklamace musí kupující uvést zejména přesné kontaktní údaje kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady (důvod reklamace) a požadavek spotřebitele, a elektronicky jej odešle, spolu s kopií daňového dokladu, na e-mailovou adresu prodávajícího reklamace@galeriemurano.cz. Kupující také musí oznámení o reklamaci (tj. informace o kontaktních údajích kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady (důvod reklamace)) a požadavek spotřebitele, vč. originálu daňového dokladu, přiložit k zásilce, obsahující vadné reklamované zboží, odesílané na poštovní adresu prodávajícího.

11. Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu poštou nebo jinou přepravní službou na níže uvedenou adresu sídla prodávajícího (viz článek VIII. Obchodních podmínek). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat

a) reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
b) oznámení o reklamaci (tj. informace o kontaktních údajích kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady (důvod reklamace))
c) kopii daňového dokladu,
d) příp. kopii písemného uplatnění reklamace zaslaného na e--mailovou adresu prodávajícího reklamace@galeriemurano.cz, anebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání e-mailu prodávajícímu.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

12. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží (ve smyslu vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče) k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

13. V případě koupi zboží kupujícím - spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

14. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

15. Kupující je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

16. Reklamaci prodávající vyřídí nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace je kupující následně informován telefonicky, případně sms zprávou a vyhotovením Reklamačního protokolu. Prodávající kupujícímu vystaví:

a) Po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
b) Po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „Reklamační protokol“). Reklamační protokol bude kupujícímu dodán společně s reklamovaným zbožím.

17. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující vyjma případu, kdy reklamace bude prodávajícím uznána jako oprávněná. V takovém případě má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Článek VI. Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem, odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.galeriemurano.cz, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Ustanovením odst. 1. tohoto Článku je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) OZ.

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím provedeno písemně, a to odesláním dopisu ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího: reklamace@galeriemurano.cz,. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat prodávajícímu (1) kopii daňového dokladu a (2) písemně vypracovaný dopis, v rámci kterého výslovně uvede:

a) Že odstupuje od smlouvy o nákupu zboží, které bude přesně identifikováno
b) Datum objednání zboží,
c) Datum obdržení zboží,
d) Informace o kupujícím spotřebiteli: Jméno, příjmení, adresa a číslo účtu, kam kupující-spotřebitel požaduje vrácení peněz
e) Podpis kupujícího-spotřebitele
f) Datum

Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí dopisu.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě osobního doručení zboží je potřeba domluvit si termín schůzky s prodávajícím.

5. Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

a) Zboží musí být v originálním obalu.
b) Zboží nesmí být poškozeno.
c) Zboží nesmí jevit známky užívání.
d) Zboží musí být kompletní.
e) Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu.
f) Zboží nezasílejte na dobírku ani kurýrem. V případě zaslání zboží na dobírku ani kurýrem tato nebude přijata.

6. V případě, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy dle tohoto Článku, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ale ne dříve, než po obdržení nepoškozeného zboží (viz také odst. 10 tohoto Článku), a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ, zejména že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu.

9. Kupující – spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího – spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Článek VII. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonech a v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2. Mimo případů stanovených zákonem a těmito obchodními podmínkami je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nebo její části, v případě:

a) Zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, kdy prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. b) Technické závady na internetovém obchodu provozovaného na internetových stránkách www.galeriemurano.cz ve smyslu Článku II, odst. 8 těchto obchodních podmínek. c) Kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, kupující neprovede autorizaci objednávky ve smyslu Článku II, odst. 9 těchto obchodních podmínek. d) Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena, tj. změny ve smyslu Článku III, odst. 3 těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že prodávající využije svého práva na odstoupení od smlouvy, zavazuje se, že bude neprodleně informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího postupu řešení objednávky. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Článek VIII. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktními údaji prodávajícího jsou: RP Style CZ s.r.o., IČO: 258 41 785, se sídlem Masarykova 972/2, 779 00 Olomouc. E-mail: info@galeriemurano.cz, tel.: +420 777 714 933.

2. Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek, reklamací a odstoupení od smlouvy: Alena Sklenářová, tel. +420 777 714 933.

3. Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.galeriemurano.cz v záložce Kontakty.

Článek IX. Ochrana osobních údajů

1. Podrobné informace ve věci ochrany osobních údajů naleznete na hlavní webové stránce prodávajícího: https://www.galeriemurano.cz/gdpr

2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.galeriemurano.cz v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.

2. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a OZ. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od obchodních podmínek má před těmito obchodními podmínkami přednost

3. Kupující může pro případné stížnosti využít adresu určenou pro podání stížnosti: info@galeriemurano.cz. Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do čtrnácti (14) dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností RP Style CZ s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající informuje kupujícího – spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

5. Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: info@galeriemurano.cz.

6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

7. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

8. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.galeriemurano.cz platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.11.2020.V Olomouci dne 18.11.2020

Stáhnout jako PDF

Začněte psát a zmáčkněte Enter pro vyhledání