POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PRO E-SHOP SPOLEČNOSTI RP Style CZ s.r.o.

Správce, tedy RP Style CZ s.r.o., IČO: 258 41 785, se sídlem Masarykova 972/2, 779 00 Olomouc tímto v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme.

RP Style CZ s.r.o.
IČ: 258 41 785
Sídlo: Masarykova 972/2, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21162

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat.

RP Style CZ s.r.o.
IČ: 258 41 785
Sídlo: Masarykova 972/2, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21162
Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů.
Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě § 43 zákona, resp. čl. 6 Nařízení:

- pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k dodání objednaného zboží,
- plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy)
- také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

Osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a emailová adresa, u podnikatelů se pak bude jednat o jméno a příjmení, IČO, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce.
Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. Česká pošta, a.s.), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online).

6. Úmysly správce

Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání marketingových a obchodních sděleních společnosti (tzv. přímý marketing).

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky.

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.

Naše společnost bude mít uloženy vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů.

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se zákonem či Nařízením.

- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu
- Právo na výmaz
- Právo na omezení zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo podat stížnost
- Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
- Právo na informace
- Právo odvolat souhlas
- Právo vznést námitku

Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na email: Info@galeriemurano.cz nebo tel. číslo: +420 777 714 933.

Začněte psát a zmáčkněte Enter pro vyhledání